Algemene voorwaarden

Artikel 1. Offerte en bestelling

 1. Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van onze offertes twee (2) maanden.
 2. Elke bestelling die vanwege ons niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze door ons schriftelijk werd aanvaard.
 3. Onze agenten en vertegenwoordigers hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid. De door hen opgenomen bestellingen worden slechts definitief door de verzending van een schriftelijke orderbevestiging van onzentwege.

Artikel 2. Prijzen

 1. Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting, van welke aard ook, tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de klant vallen.
 2. Tenzij andersluidend beding zijn onze prijzen opgegeven voor levering en/of plaatsing in de vestiging van de klant zoals vermeld in de offerte. Het vervoer van de te plaatsen apparaten en toebehoren naar deze vestiging is in de prijs inbegrepen. De kosten van hijskranen die nodig zijn om de toestellen op de vereiste hoogte te brengen worden afzonderlijk aangerekend, tenzij ze expliciet in de offerte vermeld worden.
 3. Onze prijzen betreffen slechts de levering en/of plaatsing (met inbegrip van de normale inbedrijfstelling) van de in de offerte omschreven apparaten en toebehoren, met uitsluiting van alle andere prestaties. Indien de klant aanvullende prestaties wenst worden deze afzonderlijk gefactureerd bovenop de in de offerte vermelde prijs.
 4. De evolutie van de kosten van lonen en materialen wordt in de eindfactuur verrekend met de formule P = Po x (0,2 + 0,4 I/Io + 0,4 S/So), waarbij P de factuurprijs is, Po de offerteprijs, I en Io de indexen van de materiaalkost (maand voorafgaand aan de eindfactuur/maand voorafgaand aan de offerte), S en So de index van de arbeidskost (maand voorafgaand aan de eindfactuur/maand voorafgaand aan de offerte), zoals gepubliceerd door de overheid.

Artikel 3. Betaling

 1. Onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste dertig (30) dagen na factuurdatum.
 2. Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van één (1) % per maand eisbaar.
 3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de onmiddellijke eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde klant.
 4. Indien de factuur op vervaldag onbetaald blijft, zal na vergeefse ingebrekestelling het saldo worden verhoogd met vijftien (15) %, met een minimum van 100 € en een maximum van 1.850 €.

Artikel 4. Levering en bewaring

 1. Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering en/of de plaatsing op de locatie zoals in artikel 2.2 vermeld.
 2. Vanaf de levering draagt de klant alle risico’s met betrekking tot de geleverde apparaten en toebehoren; apparaten en toebehoren die door onze toeleveranciers rechtstreeks op de werf worden aangeleverd, zullen door de klant worden gereceptioneerd en door zijn zorgen zorgvuldig bewaard; de klant dient ervoor te zorgen dat onze werf goed afsluitbaar of steeds onder zijn controle is, zodat apparaten en toebehoren die door ons op de werf worden gebracht en/of geplaatst zijn te allen tijde beveiligd zijn tegen ongewenste beschadigingen of manipulatie door derden.
 3. De klant zal de plaats waar de apparaten en toebehoren moeten gemonteerd worden tijdig en degelijk vrijmaken van alle constructies, toestellen, materialen en goederen die een belemmering kunnen betekenen voor de vlotte plaatsing van de geleverde apparaten en toebehoren; bij nalatigheid worden extra kosten voor opruimen of kosten voor stilstand door ons aangerekend.

Artikel 5. Levering- en plaatsingstermijn

Tenzij andersluidend beding in de offerte worden levering- en plaatsingstermijnen slechts ter indicatie gegeven en zijn zij geenszins bindend. Onze aansprakelijkheid kan slechts worden ingeroepen bij zware fout van onzentwege.

Artikel 6. Eigendomsrecht

Plannen en technische beschrijvingen blijven onze eigendom en mogen zonder onze toestemming niet aangewend worden buiten het kader van deze overeenkomst. De geleverde apparaten en toebehoren blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs en van de plaatsingskosten, zelfs indien ze reeds werden gewijzigd of geïncorporeerd.

Artikel 7. Aanvaarding

De apparaten en toebehoren en de plaatsing ervan worden geacht aanvaard te zijn door de klant vijf (5) kalenderdagen na levering en/of plaatsing, behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die ons bereikt bij aangetekend schrijven voor het einde van vorengenoemde termijn.

Aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken d.w.z. alle gebreken die de klant op het ogenblik van de levering of gedurende de volgende vijf kalenderdagen had kunnen vaststellen door een aandachtige en ernstige controle, en in het bijzonder de gebreken betreffende de functionering en de kenmerken van de apparaten en toebehoren.

Artikel 8. Waarborg

 1. De apparaten en toebehoren die wij verkopen en/of plaatsen worden, behoudens andersluidende melding in de offerte, door ons tegen verborgen gebreken gewaarborgd gedurende twaalf (12) maanden vanaf de levering, onder de hierna volgende voorwaarden;
 2. De waarborg kan slechts worden ingeroepen indien volgende voorwaarden verenigd zijn:
  - Het gebrek maakt de zaak in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat in de offerte uitdrukkelijk wordt vermeld.
  - Het apparaat en de toebehoren werden deskundig gemonteerd en geplaatst.
  - Het apparaat en de toebehoren worden in normale omstandigheden gebruikt. De waarborg kan niet worden ingeroepen voor gebruik in bijzondere of abnormale omstandigheden die niet uitdrukkelijk worden beschreven in de offerte, bij slecht onderhoud, wijziging door of in opdracht van de klant, demontage of reparatie door een niet gekwalificeerde persoon.
 3. Om de waarborg te kunnen inroepen zal de klant ons iedere klacht in verband met verborgen gebreken moeten meedelen bij aangetekend schrijven ten laatste één (1) maand nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten vaststellen.
 4. Onze waarborg beperkt zich tot de kosteloze reparatie (stukken en arbeidsloon) of vervanging van de gebrekkige zaak, zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding van welke aard dan ook.

Enkel indien het apparaat en/of plaatsing inderdaad een verborgen gebrek vertoont, zullen wij de kosten voor de herstelling te onze laste nemen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Wij zijn verzekerd voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid zoals bepaald in de artikelen 1382 tot 1384 van het Burgerlijk Wetboek. We wijzen evenwel alle aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg is van het doorboren van verborgen leidingen en dergelijke, waarvan de klant ons niet bij voorbaat ondubbelzinnig de ligging heeft aangewezen. Bij plaatsing van apparaten en/of toebehoren op vloeren, daken en andere constructies is de klant verantwoordelijk voor het nazicht van de stabiliteit van de draagconstructie op basis van het bij ons op te vragen gewicht van de te plaatsen apparaten en toebehoren.

Vanaf de levering en/of plaatsing aanvaarden wij enkel de in de artikelen 7 en 8 beschreven aansprakelijkheid en zijn wij niet gehouden tot enige schadevergoeding b.v. wegens menselijke schade of enige andere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte en/of geplaatste apparaten toebehoren.

Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor apparaten of toebehoren die ons door de klant werden aangeleverd voor inbouw in de door ons geplaatste installatie, noch voor de bestaande installatie waarop onze levering en/of plaatsing eventueel aansluit.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

Wij zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige aangetekende kennisgeving aan de klant, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij nalaat de werf vrij te maken zoals in artikel 4.3. voorzien, indien hij meer dan dertig (30) dagen nalaat een factuur te betalen, of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is.

Bij ontbinding van de overeenkomst met toepassing van het eerste lid zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan vijftig (50)% van de overeengekomen prijs.

Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de klant is door hem een forfaitaire schadevergoeding van dertig (30)% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd ons recht om daarenboven de vergoeding van reëel gemaakte onkosten te eisen.

Indien wij ten gevolge van overmacht in de onmogelijkheid zijn de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden.

Artikel 11. Bevoegdheid

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Turnhout zijn bevoegd, onverminderd ons recht te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant.